Bron: Notaris.be

De verkoopovereenkomst en authentieke akte

Waarom heb je een authentieke akte nodig, als je toch al een verkoopovereenkomst hebt?

De verkoopovereenkomst of compromis

Een verkoopovereenkomst komt tot stand wanneer de koper en de verkoper een overeenstemming hebben bereikt over het voorwerp van de koop en de prijs. Een overeenkomst of compromis kan dus mondeling tot stand komen. We raden echter aan een ondertekend document te voorzien, met het oog op bewijs van verkoop.

Een verkoopovereenkomst is in de eerste plaats de zaak van de partijen. De gevolgen van de verkoop werken immers enkel tussen de verkoper en koper. Toch is een verkoopovereenkomst “tegenwerpelijk”; derden moeten het bestaan van de verkoopovereenkomst erkennen en eerbiedigen.

Het belang van een authentieke akte

Om te verzekeren dat derden kennis hebben van de verkoop moet de verkoop van een onroerend goed geregistreerd worden in de registers van het hypotheekkantoor. Dat kan enkel met een authentieke akte of notariële verkoopakte en niet met een verkoopovereenkomst.

De registratie van de authentieke akte in de registers van het hypotheekkantoor is essentieel voor de bescherming van de koper.

De overschrijving zorgt ervoor dat het goed in de ogen van derden behoort tot het vermogen van de koper. Iedere derde, ook deze die feitelijk niet op de hoogte was van de verkoop, moet de verkoop eerbiedigen. 

Heeft de verkoper schuldeisers, dan zullen deze vanaf de overschrijving moeten aanvaarden dat het onroerend goed niet langer in het vermogen ligt van de verkoper. Het goed kan dus niet meer in beslag worden genomen. 

We bekijken het met een voorbeeld:

Een nietsvermoedende koper koopt een woning die eigenlijk al verkocht is aan iemand anders. Hij was niet op de hoogte van het feit dat de woning reeds verkocht was en kon hierdoor geen rekening houden met de eerste koper.

Wie heeft er voorrang als twee kopers hetzelfde onroerend goed kopen?

De koper waarvan de authentieke akte als eerste werd overgeschreven in de registers van het hypotheekkantoor is de daadwerkelijke koper. Indien de tweede koper het goed te goeder trouw heeft aankocht, heeft de datum van het compromis geen belang. Het is de inschrijving van de notariële akte die een koper beschermd.

Daarom is die notariële akte zo belangrijk. Enkel via een notariële akte kan de koper een bescherming genieten én de zekerheid hebben dat zijn koop tegenwerpelijk (verplicht erkend door derden) is.

Dit is ook de reden waarom je in een verkoopovereenkomst “opschortende voorwaarden” mag opnemen. Het is immers niet de verkoopovereenkomst, maar wel de notariële akte die zal worden overgeschreven in de registers van het hypotheekkantoor en die de koper uiteindelijk zal beschermen. Daarom mag je ook de eigendomsoverdracht uitstellen tot het moment van de notariële akte.

Vergeet bovendien niet dat een authentieke notariële akte een uitvoerbare titel vormt, in tegenstelling tot een onderhandse overeenkomst. Iemand met een uitvoerbare titel kan rechtstreeks de afspraken in de overeenkomst afdwingen, zonder naar de rechter te moeten gaan.

Dit alles neemt niet weg dat een volledig en duidelijke verkoopovereenkomst van belang is. De compromis dient immers als basis voor de notariële akte.

Wat kan de notaris voor je doen?

De notaris kan de authenthieke akte op basis van een verkoopsovereenkomst opstellen die door beide partijen wordt ondertekend en deze akte overschrijven in de registers van het hypotheekkantoor. 

Contacteer ons notariskantoor voor bijkomende info.