Bron: Notaris.be

Hoe voorlopig bewind aanvragen?

 1. Je richt je naar de vrederechter.

  In principe kan iedereen die er belang bij heeft naar de vrederechter stappen om iemand onder voorlopig bewind te plaatsen.
 2. Je legt een verzoekschrift neer bij de griffie.

  Je kan gratis een verzoekschrift neerleggen bij de griffie van het vredegerecht van de verblijfplaats van de te beschermen persoon. Het is verplicht om bij dit verzoekschrift een geneeskundig verslag toe te voegen. Tenzij in zeer dringende gevallen. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 15 dagen en men moet eruit kunnen afleiden dat de betrokken persoon niet meer in staat is om zelf zijn goederen te beheren.
 3. De vrederechter oordeelt over de aanvraag van het voorlopig bewind.

  De vrederechter zal eerst de betrokken persoon, en desgevallend zijn ouders, echtgenoot, partner, eventueel andere familieleden of personen oproepen, zodat hij zich dus zelf over de geestestoestand van de persoon een oordeel kan vormen. 

  De vrederechter kan trouwens ook zelf nog een bijkomende geneesheer aanstellen voor een aanvullend verslag en alle andere inlichtingen opvragen die hij nodig acht. Pas dan neemt hij zijn beslissing over het voorlopig bewind.

Aarzel niet het advies van jouw notaris in te winnen alvorens je een aanvraag tot voorlopig bewind neerlegt. Of lees eerst meer over de vergoeding van een voorlopig bewindvoerder.